تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فقرا در بهشت‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فقراء المسلمین یتقلبون فی ریاض الجنه قبل أغنیائهم بأربعین خریفا ثم قال سأضرب لک مثل ذلک انما مثل ذک مثل سفینتین مربهما علی عاشر فنظر فی احداهما فلم یرفیها شیئا فقال أسربوها و نظر فی الأخری فاذا هی موقوره فقال احبسوها؛(2238) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا نیازمندان مسلمان چهل پاییز پیش از توانگرانشان در باغ‏های بهشت می‏گردند. سپس فرمودند: برایت مثلی می‏آورم. حکایت این مسئله حکایت دو کشتی تهی و پربار است که از پیش خراج‏گیری عبور می‏کنند که چون او به یکی از آنها بنگرد و چیزی نبیند، می‏گوید او را رها کنید و وقتی دیگری را پربار ببیند می‏گوید: این را متوقف کنید.