تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شاخ امل‏

شاخ امل بزن که چراغی است زود میر بیخ هوس بکن که درختی است کم بقا
خاقانی‏