تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شکر و صبر

هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان در هم نکشیدم، مگر وقتی که پایم برهنه بود و استطاعت پای پوش نداشتم تا با جامع کوفه در آمدم، دلتنگ. یکی را دیدم که پای نداشت، پس شکر و سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم.(1932)