تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جوشن امانت‏

فاز من تجلبب الوفاء و ادرع الأمانه؛ علی (علیه السلام): کسی که جامه وفا داری پوشید و جوشن امانت در بر کرد پیروز شد.