تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقبت مال نامشروع‏

من یکتسب مالا من غیر حقه یصرفه فی غیر أجره؛(1556) علی (علیه السلام) فرمود: کسی که ثروتی را از طریق نامشروع به دست آورد، در طریقی که پاداش الهی ندارد مصرف خواهد شد.