تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین راه‏

قال علی (علیه السلام) لغالب بن صعصعه أبی الفرزدق فی کلام دار بینهما: ما فعلت ابلک الکثیره قال: ذعذعتها الحقوق یا أمیرالمؤمنین فقال (علیه السلام) ذلک أحمد سبلها؛(1162) حضرت علی (علیه السلام) به غالب پسر صعصعه پدر فرزدق شاعر در گفتگویی دو نفره فرمود: آن همه شتران را چه کردی گفت: ای امیرمؤمنان، حقوق مردم آنها را پراکند. حضرت فرمود: بهترین راه بود.