تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کاسه و دیگ!

ای کاسه تو سیاه و دیگ تو سفید از آتش و آب هر دو ببریده امید
آن شسته نمی‏شود مگر از باران وین گرم نمی‏شود مگر از خورشید
صحبا