تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انسان بخیل و ممسک‏

قل لو أنتم تملکون خزائن رحمة ربی اذاً لأمسکتم خشیه الانفاق و کان الانسن قتوراً؛(579) بگو: اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید. در آن صورت، (بخاطر تنگ نظری) امساک می‏کردید، مبادا انفاق، مایه تنگدستی شما شود و انسان تنگ نظر است!