تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همت مردانه‏

همتی مردانه می‏خواهد گذشتن از جهان یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند
صائب تبریزی‏