تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضرب المثل‏

بچه عزیز است، تربیت او عزیزتر است.