تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مدارا کردن با مردم‏

امام علی (علیه السلام): سلامه الدین و الدنیا فی مداراه الناس؛(71) سلامتی دین و دنیا در مدارا کردن با مردم است.