تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قول دوزخ!

ز آن که دوزخ گوید ای مؤمن تو زود برگذر که نورت آتش را ربود
مولوی‏