تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ختم قرآن یا بذل قربان!

سعدی علیه الرحمه در گلستان در وصف بخیلی چنین حکایت کند: توانگری بخیل را پسری رنجور(601) بود. نیکخواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهر وی، یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت: مصحف(602) مهجور(603) اولی‏تر است که گله دور!
صاحبدلی بشنید و گفت: ختمش به علت آن اختیار آمد(604) که قرآن، بر سر زبان است و زر، در میان جان!(605)