تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پیوستگی یاد خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ما من شی‏ء الا و له حد ینتهی الیه الا الذکر فلیس له حد ینتهی الیه... و کان أبی (علیه السلام) کثیر الذکر لقد کنت أمشی معه و انه لیذکر الله و آکل معه الطعام و انه لیذکر الله ولقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله؛(1523) همه چیز دارای مرز و پایان هستند که بدان منتهی می‏گردند، مگر ذکر خدا که حد و مرزی ندارد... همانا پدرم پیوسته به یاد خدا بود، با او گام بر می‏داشتم، خدا را یاد می‏کرد، با او غذا می‏خوردم، با یاد خدا بود. با مردم سخن می‏گفت ولی سخن گفتنش او را از یاد خدا مشغول نمی‏ساخت.