تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نامه سیاه‏

آبرو می‏رود ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‏ایم
حافظ