تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خرقه آتشین‏

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
حافظ