تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ساده دل‏

اندیشه را رها کن و دل ساده شو تمام چون روی آینه که به نقش و نگار نیست
چون ساده شد زنقش همه نقشها دراوست آن ساده رو ز روی کسی شرمسار نیست
مولوی‏