تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا در همه عمر

دل گفت و صالش به دعا باز توان یافت عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت
حافظ