تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر رعایت حقوق‏

چنان با تو رفتار دارد خدا که در حق مردم بیاری بجا