تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

به خاطر تربیت است که والدین بر فرزندان حق پیدا می‏کنند

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً؛(978) و بالهای تواضع خویش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: پروردگارا! همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده!