تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برنامه شیطان‏

ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید أن یحل دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة؛(1897) شیطان راههای خود را برای شما آسان می‏کند و از این کار قصدش آن است که پیوندهای دینی ضمیرتان را گره گره بگشاید؛ جماعت شما را به پراکندگی مبدل سازد و با تفرقه افکنی ایجاد فتنه و فساد نماید.