تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فزونی مال با احسان‏

ان المصدقین و المصدقات و أقر ضواالله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم أجر کریم؛(112) مردان و زنان انفاق کننده، و آنها که (از این راه) به خدا قرض الحسنه دهند (این قرض الحسنه) برای آنان مضاعف می‏شود و پاداش پرارزشی دارند!