تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انسان به خاطر تعصب به کفر از انسانیت و فهم و شعور محروم می‏شود

و نقلب أفئدتهم و أبصرهم کما لم یؤمنوا به أول مرة و نذرهم فی طغینهم یعمهون؛ و لو أننا نزلنا الیهم الملئکة و کلمهم الموتی و حشرنا علیهم کل شی‏ء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا أن یشاء الله و لکن أکثرهم یجهلون؛(759) و ما دلها و چشمهای آنها را واژگونه می‏سازیم؛ (آری آنها ایمان نمی‏آورند) همان گونه که در آغاز، به آن ایمان نیاوردند! و آنان را در حال طغیان و سرکشی، به خود وامی‏گذاریم تا سرگردان شوند! (و حتی) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می‏کردیم، و مردگان با آنان سخن می‏گفتند، و همه چیز را در برابر آنها جمع می‏نمودیم، هرگز ایمان نمی‏آوردند؛ مگر آنکه خدا بخواهد! ولی بیشتر آنها نمی‏دانند!