تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سکوت مؤمن‏

امام سجاد (علیه السلام): المؤمن یصمت لیسلم و ینطق لیغنم؛(1770) مؤمن سکوت می‏کند تا سالم بماند و سخن می‏گوید تا سود برد.