تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خدا روزی ده است‏

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؛(1694) خداوند روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت است!