تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سلام نظامی‏

ژنرال مغرور در خیابان سرباز ساده‏ای را دید که خونسرد و آرام از کنار او گذشت و سلام نظامی نداد.
ژنرال برگشت و با عصبانیت از سرباز پرسید: سرباز! به من بگو وقتی یک ژنرال و یک سرباز در خیابان یکدیگر را می‏بینند، کدام یک باید اول سلام بدهند؟
سرباز فکری کرد و گفت: هر کدام با ادب‏تر است!(82)