تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نتیجه صبر

صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت
مولوی‏