تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

بزرگترین دشمنی با اسلام، آن است که کسانی به نام اسلام، به نام دین خدا به نام محبت اهل بیت (علیهم السلام) خرافاتی را اشاعه بدهند که وقتی کسانی از این خرافات اطلاع پیدا می‏کنند، بگویند که اگر اسلام این است، ما این اسلام را نمی‏خواهیم. این ضربه بزرگی است... هر جا خرافات به میان بیاید، دین خالص بدنام خواهد شد.(1288)
راه و روش بندگی را باید از خدا آموخت وگرنه انسان گرفتار انواع خرافات و انحرافات می‏شود.
اگر مراکز حق، توسط گروهی با خرافات آلوده شد، نباید از آن دست کشید، بلکه باید با حضور در آن مراکز، آنجا را پاک سازی نموده و دست گروه منحرف را از آن کوتاه کرد.
انتقال تجربه و دانش ارزش است، ولی انتقال خرافات از نسل گذشته به نسل آینده، ضد ارزش می‏باشد.
دین را باید از خرافات و بدعت‏ها پاک نمود.
ریشه احکام الهی مصالح واقعی است، اما خرافات، ریشه در جهل و بی‏عقلی دارد.
اگر اکثریت جامعه اهل تعقل باشند، خرافات رشد نمی‏کند.
مبارزه با خرافات، یکی از وظایف اصلی پیامبران است.
با خرافات، با شدیدترین وجه مقابله و برخورد کنیم.
خرافات و عقاید باطل، مایه تهدید خانواده هاست.
خرافات و اوهام در منطق استوار قرآن راه ندارد.
انا جعلنا فی أعناقهم أغلالا فهی الی الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین أیدیهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشیناهم فهم لا یبصرون.
سیمای افراد لجوج در این آیه بسیار دقیق و جالب ترسیم شده است: اولا: غافل هستند، فهم غافلون و در نتیجه ایمان نمی‏آورند. فهم لا یؤمنون ثانیا: خرافات آنان را گرفتار کرده است. فی أعناقهم أغلالا و همچون شتر چموش از پذیرفتن حق سر باز می‏زنند. فهم مقمحون از پیش و پس در محاصره هستند، سدا و بر چشمان آنان پرده‏ای آویخته شده و نمی‏بینند.
شاید مراد از من بین أیدیهم سدا آرزوهای طولانی انسان برای آینده و مراد از من خلفهم سدا غفلت از خلافکاری‏های گذشته باشد که آن آرزوها و غفلت‏ها دو مانع بزرگ برای دیدن حق است.
دینداری باید از هوس‏ها، خیال‏ها و خرافات دور باشد.
تمام مکاتب بشری با خرافات و هوس‏ها آلوده هستند و دین خالص، تنها از آن خداست.
ارزش دین به خالص بودن آن است وگرنه هوس‏ها و خرافات آن را مسخ می‏کند.
در طول تاریخ بزرگ‏ترین آفت برای دین، اضافه شدن خرافات و سلیقه‏ها و تحریف‏ها بوده است.