تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مرد!

وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟
مولوی‏