تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خرد

خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دستت گیرد به هر دو سرای
فردوسی‏