تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقدیر روزی‏

ما آبروی فقر و قناعت نمی‏بریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است
حافظ