تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حیا و ایمان‏

کسی کو به چشمش نباشد حیا به ایمان کجا می‏شود آشنا