تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

لباس زیبا

تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
سعدی‏