تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وسائل آزمایش‏

و لنبلونکم بشی‏ء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرین؛(341) قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه‏ها، آزمایش می‏کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان!