تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انسان، مسئول زبان خویش‏

کلا سنکتب ما یقول و نمدله من العذاب مدا و نرثه ما یقول و یأتینا فرداً؛(1757) هرگز چنین نیست! ما بزودی آنچه را می‏گوید می‏نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت! آنچه را او می‏گوید (از اموال و فرزندان)، از او به ارث می‏بریم، و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد!