تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزه و حفظ اعضا و جوارح‏

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛(1732) چه سودی دارد روزه برای روزه داری که زبان و گوش و شم و اعضایش را پاس ندارد.