تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ادب فرزند و پسر!

مردی از روستایی می‏گذشت ناگاه بوی ناخوشایندی به مشامش رسید و از جوانی پرسید این بوی بد از کجا می‏آید؟ جوان گفت: در همین نزدیکی خری عمرش را به شما داده و این بو از لاشه آن خر است. مرد از جواب و تعبیر ابلهانه جوان، سخت ناراحت شد و راهش را گرفت و رفت تا به پیرمردی رسید و گفت: چرا مردم این ده این قدر بی‏تربیت هستند؟ پیرمرد گفت: چطور؟ مرد ماجرا را برایش تعریف کرد. پیرمرد گفت: آقا ببخشید، آن جوان پسر من است، او متوجه حرف زدن خود نیست، من تا به حال بارها به او گفته‏ام همه خرها را نباید به یک چوب راند، اما او اصلا به گوشش فرو نمی‏رود!(998)