تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فاصله بهشت‏

ما بین أحدکم و بین الجنه أو النار الا الموت أن ینزل به؛(619) ای مردم میان شما و بهشت و یا دوزخ فاصله‏ای جز مرگ وجود ندارد که فرود آید و آن فاصله را بردارد.