تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فرشته خویی و حیا

ز شرم ار با فرشته همنشینی ز بی شرمی تو با دیوان قرینی
ناصر خسرو