تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جنگ با خدا

من اهان ولیاً فقد بارزنی بالمحاربه؛(676) اگر کسی به مسلمانی اهانت کند، مثل آن است که با خدا جنگ کرده باشد.