تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همه رزق خود می‏خورند!

هر که را بینی به گیتی روزی خود می‏خورد گر ز خوان توست نانش ور ز خوان خویشتن
ابن یمین‏