تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سخن و نکته‏

با خرابات نشینان ز کرامات ملاف هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
حافظ