تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بی فکر

این همه نقش عجیب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
سعدی‏