تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گناه نکردن بهتر از توبه‏

گنه ناکردن و بی باک بودن بسی آسان‏تر از پوزش نمودن
فخرالدین اسعد گرگانی‏