تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سلام خدا پاداش عبودیت‏

سلام علی ابرهیم کذلک نجزی المحسنین؛(1946) سلام بر ابراهیم! این گونه نیکوکاران را پاداش می‏دهیم!