تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امانت در اسرار

المجالس بالامانه و افشاء سر اخیک خیانه؛(325) همنشینی باید توأم با امانت باشد و راز دوست را فاش کردن خیانت است.