تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرامش واقعی‏

اگر تاج دار است اگر پهلوان به زن گیرد آرام مرد جوان
فردوسی‏