تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امانت داری کارگر

قالت احدات ما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(306) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می‏توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است)!