تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برتری تفکر از تکرر درس‏

فضل فکر و تفهم أنجع من فضل تکرار و دراسة؛(928) بسیار اندیشیدن و فهمیدن، از تکرار بسیار و درس گرفتن سودمندتر است.