تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سه خصلت برای اداره منزل‏

امام صادق (علیه السلام): ان المرء یحتاج فی منزله و عیاله الی ثلاث خصال یتکلفها و ان لم یکن فی طبعه ذلک: معاشره جمیله وسعه بتقدیر و غیره بتحصن؛(182) مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که اگر در طبیعت او نباشد، باید خود را با تکلف به آنها وا دارد: خوش رفتاری، گشاده دستی سنجیده و غیرت برای حفاظت آنها.